1/6 - Teorie práva, ústavní právo


1. Senát může přijímat zákony

 1. ve stejném rozsahu jako poslanecká sněmovna
 2. pouze na základě návrhu, předloženého vládou
 3. nemůže přijímat zákony vůbec
 4. jako ad b), avšak pouze pokud je poslanecká sněmovna rozpuštěná (nefunguje)

2. Funkce ústavy v právním řádu je zejména

 1. žádná z uvedených možností není správná
 2. jako normativního právního aktu nejvyššího stupně právní síly
 3. jako aktu, který vymezuje základy celého právního řádu ČR

3. Označení "parlament" je používáno

 1. pro označení poslanecké sněmovny (PS) i senátu
 2. pouze pro označení PS
 3. pouze pro označení senátu
 4. není v ústavě ČR vymezeno

4. Vláda ČR je

 1. nejvyšším orgánem státní moci
 2. nejvyšším orgánem státní správy
 3. nejvyšším orgánem legislativy (navrhuje zákony)
 4. ústřední orgán, nadřízený všem orgánům veřejné správy

5. Prezident republiky je dle ústavy ČR

 1. orgán státní moci (legislativy)
 2. orgánem moci výkonné (exekutivy)
 3. samostatně stojícím nejvyšším státním orgánem
 4. orgánem kontroly ústavnosti

6. Komu náleží zákonodárná moc v ČR?

 1. prezidentovi
 2. parlamentu
 3. senátu
 4. parlamentu i senátu

7. Kolik poslanců má poslanecká sněmovna?

 1. 150
 2. 180
 3. 200

8. Může být občan ČR zbaven státního občanství?

 1. jen rozhodnutím ústředního správního orgánu (ministerstva)
 2. jen rozhodnutím nejvyššího soudu při splnění skutkové podstaty trestního činu proti republice
 3. v žádném případě

9. Kdo jmenuje předsedu vlády?

 1. prezident
 2. vláda ze svého středu
 3. parlament

10. Kdo volí prezidenta?

 1. parlament
 2. vláda
 3. prezidentská kancelář na návrh kancléře

11. Soudce jmenovaný prezidentem má svůj úřad na jak dlouhou dobu?

 1. 10 roků
 2. 20 roků
 3. doživotně

12. Jak vypadá územní samospráva ČR podle ústavy ČR 1/1993?

 1. obce, okresy
 2. obce, okresy, kraje
 3. nižší a vyšší územně správní celky
 4. obce, kraje

13. Který ze symbolů není státním symbolem ČR?

 1. státní pečeť
 2. státní barvy
 3. česká koruna
 4. zástava prezidenta republiky
 5. malý státní znak
 6. velký státní znak
 7. vlajka ČR

14. Jsou schůze komor parlamentu veřejné?

 1. zásadně ne, pokud nerozhodne jinak předsednictvo komory
 2. ano u poslanecké sněmovny, ne u senátu
 3. ne u poslanecké sněmovny, ano u senátu
 4. zásadně ano, pokud poslanecká sněmovna a senát nerozhodne svým usnesením o o neveřejném zasedání, nebo nejedná-li se o státní tajemství
 5. veřejnost nemůže být nikdy vyloučena

15. Ústava ČR č. 1/1993´Sb. se dělí na hlavy. Kolik jich má?

 1. 7
 2. 8
 3. 9

16. Právní norma kogentní stanoví:

 1. oprávnění a povinnosti, jež nelze vůlí subjektů měnit
 2. povolení subjektům, aby se dohodli o vzájemných oprávněních a povinnostech
 3. odkazuje na konkrétní již platnou právní normu

17. Z logické struktury právní normy dispozice:

 1. stanoví podmínky realizace normy
 2. stanoví pravidlo chování
 3. stanoví možnou újmu za nesplnění povinností

18. Subjekty právních vztahů jsou:

 1. fyzické osoby, právnické osoby, stát
 2. fyzické osoby, právnické osoby
 3. fyzické osoby, soudy, finanční úřady

19. Jaký druh představuje právní normy, která zní "domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby". Jde o normu:

 1. kogentní
 2. dispozitivní
 3. definiční
 4. určovací

20. Jaký druh představuje právní norma, která zní: "Pro zánik příkazní smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení o zániku plné moci" (§ 33b OZ). Jde o normu:

 1. definiční
 2. blanketovou
 3. odkazující
 4. neurčitou

21. Jaký druh představuje právní norma, která zní: "příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost". Jde o normu:

 1. dispoziční
 2. kogentní
 3. derogační

22. Oficiálním publikačním pramenem normativních právních aktů je:

 1. Věstník ČR
 2. Úřední list ČR
 3. Sbírka zákonů, nařízení a smluv ČR
 4. Sbírka zákonů

23. Ústava ČR rozeslaná dne 28.12.1992 nabyla účinnosti:

 1. dnem rozeslání, tj. 28. 12. 1992
 2. do 14 dní od rozeslání
 3. dnem uvedeným v jeho závěrečném článku tj. 1. 1. 1993

24. Ústava ČR přijatá zákonodárným sborem dne 16. 12. 1992 je platná:

 1. od data přijetí, tj. 16. 12. 1992
 2. od data rozeslání, tj. 28. 12. 1992
 3. od data účinnosti, tj. 1. 1. 1993

25. Objektivní právní skutečností, jíž se zakládá právní vztah je:

 1. uzavření pracovní smlouvy
 2. výpověď zaměstnavatele
 3. narození dítěte

26. Obecná způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem vzniká:

 1. narozením
 2. dosažením 15 let věku
 3. dosažením 18 let věku

27. Fyzické osoba může být zbavena způsobilosti k právům a povinnostem:

 1. uložením trestu odnětí svobody - pouze po dobu jeho výkonu
 2. rozhodnutím soudu
 3. vlastním prohlášením o vzdání se práv a povinností
 4. nemůže být zbavena vůbec

28. Objektem (předmětem) právního vztahu nejsou:

 1. nevyslovené ani nezveřejněné myšlenky
 2. hodnoty lidské osobnosti (fyzická integrita, čest a svoboda)
 3. výsledky duševní práce
 4. neovladatelné přírodní síly

29. Zákonná opatření jsou normativní právní akty, které přísluší přijímat

 1. vládě
 2. poslanecké sněmovně
 3. senátu
 4. ministerstvu vnitra

30. Prekluzivní lhůta je taková lhůta,

 1. jejímž marným uplynutím právo nezaniká
 2. uplynutím se právo oslabí
 3. uplynutím posledního dne lhůty právo zaniká

31. Ústavu a ústavní zákony přijímá:

 1. Sněmovna poslanců
 2. obě komory Parlamentu
 3. nadpoloviční většinou členů
 4. kvalifikovanou 3/5 většinou členů

32. Soudy jsou budovány na principu:

 1. nezávislosti jednotlivých soudců vůči sobě navzájem
 2. podřízenosti soudů nižší instance soudům vyšší instance (nezávislí jsou pouze soudci)
 3. jednotné organizace, v jejímž čele stojí Nejvyšší soud ČR
 4. jednotné organizace, v jejímž čele stojí Ústavní soud ČR

33. Pro veřejnoprávní metodu regulace společenských vztahů je mj. příznačné:

 1. vztahy subjektů - účastníků právních vztahů jsou založeny na jejich nerovnosti
 2. vztahy subjektů - účastníků právních vztahů jsou založeny na jejich rovnosti
 3. možnost uplatňování přímých sankcí (donucení) všemi účastníky právních vztahů
 4. uplatňování zprostředkovaných sankcí (návrhem ke státnímu orgánu, zejména k soudu) všemi účastníky právních vztahů

34. Prameny českého práva jsou:

 1. normativní právní akty a ratifikované mezinárodní smlouvy
 2. normativní právní akty, normativní smlouvy (zejména tzv. vyšší kolektivní smlouvy)
 3. pouze normativní právní akty
 4. ani jedno z výše uvedeného není úplným výčtem

35. Které z uvedených právních odvětví nepatří do oblasti veřejného práva:

 1. ústavní právo
 2. obchodní právo
 3. správní právo
 4. finanční právo

Další otázky