ÚŘEDNICKÉ TESTY - MOZKY PRO BRUSEL

Uspěl každý osmý uchazeč

Žádné tužky, žádné papíry, maximálně tatranku. Testy na úřednická místa označovaná A8 (tedy ta nejnižší) v evropských institucích trvaly od půl desáté dopoledne do pěti odpoledne. Uchazeči museli jeden pátek v polovině prosince vyplnit vědomostní a logické testy a sepsat esej. Harmonogram byl ve všech kandidátských státech stejný, otázky neznal nikdo předem. V Česku se přihlásilo přibližně 3000 uchazečů, ale z těch, kteří v Praze měli přijít k testům do Veletržního paláce, se dostavila jen polovina. Stejně i z té poloviny bude přijat asi každý osmý adept. "Zkouška byla perfektně zorganizovaná. Musel být absolutní klid, na každou řadu byl jeden dohlížitel. Něco jako přijímačky na práva," řekla týdeníku EURO jedna z adeptek.

Autoři a zdroje: Otázky a odpovědi převzaty z časopisu Euro, otázky vycházely v číslech 3, 4, 5/2004, odpovědi potom v číslech 4, 5, 6/2004. Texty a odpovědi odpovídají přesně tomu, co bylo uveřejněno v jednotlivých číslech, neručím tedy za případné chyby v otázkách nebo odpovědích.

Pokyny k vyplňování tohoto on-line testu: Pro každou z otázek si vybírejte ze čtyř navržených odpovědí, z nichž POUZE JEDNA je správná. V pravé straně stránky označte svou odpověď.


Otázky

1. Jaká většina je potřeba k odsouhlasení rozhodnutí Evropské komise (EK)?
 1. většina členů specifikována článkem 213
 2. dvoutřetinová většina členů specifikována článkem 213
 3. tříčtvrtinová většina členů specifikována článkem 213
 4. kvalifikovaná většina členů, kterou požadují pravidla pro rozhodnutí Rady
2. Při plnění svých povinností musejí evropští úředníci:
 1. dodržovat nařízení zemí, jejichž jsou státními příslušníky
 2. dodržovat nařízení zemí, ve kterých jsou zaměstnáni
 3. dodržovat nařízení svých institucí
 4. nedodržovat žádné předpisy
3. Dohoda Cotonou spojuje Evropskou unii:
 1. s africkými zeměmi
 2. s nejméně rozvinutými zeměmi
 3. se skupinou zemí ACP
 4. se zeměmi přijímajícími pomoc od celosvětového fondu pro AIDS
4. Decentralizace, zavedená jako součást reformy pomoci Evropského společenství (ES), zahrnuje přesun odpovědnosti z centrály Evropské komise na:
 1. delegace EK v zemích přijímajících pomoc
 2. soukromý sektor ekonomických operátorů
 3. správní úřady v zemích přijímajících pomoc
 4. členské státy EU, které zodpovídají za rozvojovou spolupráci
5. O financování pomocných humanitárních operací provozovaných ECHO rozhoduje:
 1. Rada
 2. Evropská komise
 3. Evropský parlament
 4. Rada a Evropský parlament
6. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (CFSP) byla zavedena:
 1. vstupní smlouvou Spojeného království
 2. jednotným evropským aktem
 3. Maastrichtskou smlouvou
 4. Amsterodamskou smlouvou
7. EK posuzuje již existující systémy státní pomoci ve spolupráci s:
 1. Radou
 2. členskými státy
 3. Evropským parlamentem
 4. Evropským hospodářským a sociálním výborem
8. Hlavním zdrojem příjmů v rozpoč tu Evropské unie jsou:
 1. zemědělské daně
 2. celní poplatky
 3. daň z přidané hodnoty
 4. příspěvky členských států, založené na jejich hrubém národním důchodu
9. Které z následujících tvrzení není správné? Pravidla hospodářské sou těže, dané Smlouvou o ES, zakazu jí:
 1. všechny dohody mezi podniky, které nepřímo určují nákupní či prodejní ceny
 2. všechny dohody mezi podniky, které přímo určují nákupní či prodejní ceny
 3. veškeré paralelní chování podniků obecně
 4. veškeré společně dohodnuté praktiky, které omezují či kontrolují technický rozvoj a investice
10. V jedné z institucí máte zajistit nákup služebních vozidel a máte na to k dipozici rozpočet ve výši 300 tisíc eur. Co uděláte?
 1. uveřejníte pozvánku k výběrovému ří zení s uvedením přesných podmínek
 2. vyberete modely podle průzkumu me zi těmi, kteří vozy budou používat
 3. objednáte vozy, které jsou podle vaše ho úsudku nejvýhodnější
 4. vyberete modely podle průzkumu ze mě, ve které byly vozy vyrobeny
11. Formování rozpočtu má v Evropské unii na starosti:
 1. Evropský parlament
 2. Evropský parlament a Rada
 3. Rada Evropy
 4. Evropská komise
12. Který z následujících fondů je zcela financován z rozpočtu ES?
 1. Evropský rozvojový fond
 2. Kohezní fond
 3. Evropský investiční fond
 4. Evropský technologický fond
13. Usnesení Rady 2001/51/EC zřizující program na léta 2001-2005, který se týká rovnoprávnosti žen a mužů, je:
 1. rozšířením předchozího programu 1995-2000
 2. první iniciativou Evropské unie na poli rovnoprávnosti pohlaví
 3. program, který se již aplikuje v při stupujících zemích
 4. návrh, o kterém nyní diskutuje Rada
14. Listina základních práv unie je:
 1. součástí návrhu Evropské ústavy
 2. smlouva mezi členskými státy
 3. součástí OSN a Konvencí pro lidská práva Rady Evropy
 4. instrument, který občanům ze třetích zemí zajišťuje spravedlivé zacházení
15.Rok 2003 byl "Evropským rokem postižených". Kolik lidí s postižením žije v Evropské unii?
 1. osm milionů
 2. 15 milionů
 3. 23 milionů
 4. 37 milionů
16.Jak se jmenuje iniciativa ES, která podporuje vzdělávání a mobilitu výzkumných pracovníků?
 1. Erasmus
 2. Leonardo
 3. Marie Curie
 4. Mercator
17. Rozpočet EU každý rok definitivně schvaluje:
 1. předseda Evropské komise
 2. Evropský parlament
 3. Rada
 4. předsedové všech tří institucí
18. Rada zasedá veřejně:
 1. vždy
 2. nikdy
 3. někdy
 4. pouze na výslovnou žádost Evropského parlamentu
19. Volný pohyb osob uvnitř EU zajišťuje:
 1. Schengenská dohoda
 2. Římská smlouva (EHS)
 3. Maastrichtská smlouva
 4. Listina základních práv Evropské unie
20. Odstranění veškerých cel uvnitř ES bylo dokončeno v roce:
 1. 1952
 2. 1958
 3. 1968
 4. 1986
21. Dle Maastrichtské smlouvy se adresují petice týkající se pole působnosti EU:
 1. Evropskému parlamentu
 2. Evropské komisi
 3. Radě
 4. soudnímu dvoru
22. Smyslem cíle číslo 1 strukturálních fondů je podporovat:
 1. rozvoj nejchudších oblastí a modernizace jejich ekonomické struktury
 2. adaptaci oblastí, jež se potýkají s potížemi
 3. zaměstnanost v řídce obydlených oblastech
 4. turismus ve vzdálených oblastech
23. Kvantitativní omezení importu mezi členskými státy je výslovně zakázáno:
 1. Římskou smlouvou (EHS)
 2. jednotným evropským aktem
 3. Maastrichtskou smlouvou
 4. Smlouvou z Nice
24. Centrála Evropské vesmírné agentury je:
 1. ve Vídni
 2. v Paříži
 3. v Římě
 4. v Londýně
25. Evropská investiční banka byla založena:
 1. Římskou smlouvou (EHS)
 2. Lucemburskou finanční dohodou
 3. ad hoc rozhodnutím Rady
 4. Maastrichtskou smlouvou
26. Která z následujících oblastí není tematickou prioritou Šestého rámcového programu ES pro výzkum?
 1. občané a vláda ve společnosti založené na znalostech
 2. diverzita jazyků
 3. trvale udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy
 4. vědní obory s přímým vlivem na kvalitu života, takzvané Life Sciences, genomika a biotechnologie
27. Která smlouva zavedla kancelář evropského ombudsmana?
 1. Maastrichská smlouva
 2. jednotný evropský akt
 3. Amsterodamská smlouva
 4. Smlouva z Nice
28. Právo předložit nový návrh legislativy Evropského společenství má:
 1. Rada
 2. Evropská komise (EK)
 3. EK a Evropský parlament společně
 4. Evropský parlament a Rada společně
29. Obchod s textilem mezi EU a nečleny je:
 1. regulován mnohostrannými a dvoustrannými dohodami, anebo je to předmět zvláštních opatření
 2. řízen pouze dvoustrannými dohodami
 3. předmětem zvláštních dohod
 4. plně liberalizován
30. Co je účelem dohody o Evropském hospodářském prostoru?
 1. vytvořit těsnou spolupráci v boji s ekonomickým zločinem
 2. garantovat volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu stejně jako rovnoprávné podmínky hospodářské soutěže ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru
 3. podpořit rozvoj v zemích Evropského hospodářského prostoru prostřednictím finanční podpory, technické pomoci a podpory demokracie zajišťované členskými státy EU
 4. přidružit země Společenství nezávislých států k EU
31. Ve kterých z následujících oblastí Evropská unie nesleduje politiku liberalizace uvnitř EU?
 1. železniční doprava
 2. školství
 3. dodávky zemního plynu
 4. poštovní služby
32. Nové finanční nařízení, které vstoupilo v účinnost 1. ledna 2003, zavedlo funkci interního auditora:
 1. pouze v Evropské komisi
 2. pouze v Evropském účetním dvoru
 3. ve všech institucích Evropského společenství
 4. v Radě a Evropské komisi
33. Článek 33 Smlouvy o ES vyjmenovává cíle společné zemědělské politiky. Který z následujících cílů není v článku 33 uvedený?
 1. zvýšit zemědělskou produktivitu
 2. podporovat vývoz produktů, které se v rámci zemědělské politiky exportují na světový trh
 3. stabilizovat trhy
 4. zajistit, aby spotřebitelé dostávali potraviny za přiměřené ceny
34. Účelem reformy společné zemědělské politiky, jež byla přijata v červnu 2003, je zvláště:
 1. omezit rozpočtové zdroje CAP výhradně pro farmy v nepříznivých oblastech
 2. soustředit dosažitelné zdroje na boj proti hladu ve světě
 3. zrušit vazbu mezi dotacemi pro farmy a množstvím jejich produkce
 4. omezit dotace výhradně pro rodinné farmy
35. Systém všeobecných preferencí Evropského společenství (GSP) pro rozvojové země nezahrnuje specifická opatření v oblasti:
 1. ochrany pracovních práv
 2. ochrany životního prostředí
 3. boje proti produkci drog a obchodu s drogami
 4. ochrany veřejného zdraví
36. Kohezní fond v současnosti podporuje rozvoj těchto zemí:
 1. Španělsko, Řecko, Irsko, Portugalsko
 2. Španělsko, Řecko, Irsko, jižní Itálie, Portugalsko
 3. Španělsko, Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko
 4. Španělsko, Řecko, Irsko, Severní Irsko, Portugalsko
37. Nařízení o omezení obchodu se zbraněmi EBA (nařízení ES číslo 416/2001) zaručuje volný přístup na trh Evropského společenství dovozům ze:
 1. zemí, které procházejí transformací
 2. rozvojových zemí
 3. nejméně rozvinutých zemí
 4. zemí, které prošly válečnými konflikty
38. Smlouva o ES stanovuje, že:
 1. Evropská agentura pro životní prostředí koordinuje opatření Evropského společenství v boji proti zločinu v oblasti životního prostředí
 2. požadavky ochrany životního prostředí musejí být zahrnuty při definování a uskutečňování politik a aktivit Evropského společenství
 3. členské státy nesmějí zavádět taková národní opatření ochrany životního prostředí, jež by byla v rozporu s harmonizací společného trhu
 4. Evropská komise uzavírá mezinárodní dohody v oblasti životního prostředí jménem Evropského společenství
39. Která z následujících politik Evropské unie je založena na principu prevence?
 1. politika rozvojové spolupráce
 2. společná zahraniční a bezpečnostní politika
 3. politika ochrany životního prostředí
 4. dopravní politika
40. Transevropské sítě, o nichž se zmiňuje Hlava XV Smlouvy o ES, zahrnují:
 1. pouze dopravní infrastruktury
 2. specializované organizace pro boj proti obchodu s lidmi
 3. prioritní propojení mezi distribučními sí těmi elektrické energie
 4. dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury
41. Hospodářský a sociální výbor se skládá ze zástupců:
 1. různých ekonomických a sociálních součástí organizované občanské společnosti
 2. Evropského parlamentu, zaměstnavatelů a odborářů ze členských států
 3. odborů, které zastupují zaměstnance evropských institucí, a Evropské konfederace odborových svazů
 4. Evropského parlamentu a Evropské komise
42. Konvent o budoucnosti Evropy završil svou práci přijetím:
 1. zprávy o reformě evropských institucí
 2. Listiny základních práv občanů
 3. akčního plánu na dokončení evropského sjednocení
 4. návrhu evropské ústavy
43. Nařízení:
 1. nemá všeobecnou účinnost
 2. nemá přímou účinnost
 3. musí být transponované, aby mělo pří mou účinnost
 4. je přímo účinné ve členských státech
44. Kdy byla přijata "Schumanova deklarace" o sdílení zdrojů uhlí a oceli?
 1. 9. května 1950
 2. 9. května 1955
 3. 9. května 1957
 4. 9. května 1962
45. Která země dokončila jednání o vstupu do Evropské unie, ale nevstoupila do ní?
 1. Island
 2. Lichtenštejnsko
 3. Švýcarsko
 4. Norsko
46. Jaká byla v listopadu 2003 pozice Turecka ve vztahu k Evropské unii?
 1. nebylo kandidátskou zemí
 2. bylo kandidátskou zemí, ale formální jednání o vstupu ještě nezačala
 3. bylo kandidátskou zemí a formální jednání o vstupu už začala
 4. bylo kandidátskou zemí a formální jednání o vstupu už skončila
47. Kdo odpovídá za shromažďování vlastních zdrojů Evropského společenství?
 1. Evropská centrální banka
 2. Evropský účetní dvůr
 3. Evropská investiční banka
 4. členské státy
48. Může Evropský účetní dvůr stíhat ty, kteří se dopustí narušení rozpočtových implementačních pravidel?
 1. ano, běžně
 2. ano, v případě podvodu
 3. ano, v případě nesrovnalostí
 4. ne, za žádných okolností
49. Rada se skládá:
 1. z představitelů členských států na ministerské úrovni, kteří jsou oprávněni zastupovat své vlády
 2. ze stálých představitelů členských států
 3. pouze z hlav vlád členských států
 4. pouze z ministrů zahraničních věcí členských států
50. Evropský parlament se volí přímo a na základě všeobecného volebního práva od roku:
 1. 1972
 2. 1975
 3. 1979
 4. 1982
51. Rozpočet Evropského společenství je formován na dobu:
 1. sedmi let, přičemž každý rok je přizpůsobován
 2. tří let, přičemž každý rok je přizpůsobován
 3. jednoho roku, na základě střednědobé finanční perspektivy
 4. jednoho roku bez možnosti přizpůsobování během tohoto roku
52. K rozšíření Evropské unie je zapotřebí:
 1. referendum v současných členských státech
 2. referendum v současných a budoucích členských státech
 3. souhlas Evropského parlamentu
 4. souhlas Evropského soudního dvora
53. Podle Eurostatu se bude populace Evropské unie po rozšíření na 25 zemí v květnu 2004 pohybovat na úrovni okolo:
 1. 400 milionů lidí
 2. 450 milionů lidí
 3. 500 milionů lidí
 4. 550 milionů lidí
54. Jedna z následujících odpovědí označuje zdroj příjmů rozpočtu Evropského společenství. Která?
 1. spotřební daně z alkoholu a tabáku
 2. ekologické daně
 3. zemědělské odvody
 4. silniční daně pro nákladní automobily
55. Kdo přijímá v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (CFSP) společnou strategii?
 1. Evropská rada
 2. Rada
 3. Rada společně s Evropským parlamentem
 4. Výbor stálých zástupců, jednající na základě návrhu Evropské komise
56. Který z následujících členských států vstoupil do Evropské unie naposledy?
 1. Řecko
 2. Švédsko
 3. Dánsko
 4. Španělsko
57. Které z následujících členských států předsedaly Radě v roce 2003?
 1. Španělsko a Itálie
 2. Řecko a Španělsko
 3. Řecko a Itálie
 4. Itálie a Irsko
58. Při proceduře spolurozhodování (co-decision proceduře) musí smírčí výbor:
 1. zahrnovat zástupce Evropského parlamentu a Rady
 2. musí se vyjádřit ke všem legislativním návrhům
 3. rozhoduje v případě nesouhlasu mezi Radou a Evropskou komisí
 4. rozhoduje kvalifikovanou většinou
59. Podle článku 5 Smlouvy o ES se uplatňování principu subsidiarity týká rozdělení pravomocí:
 1. mezi institucemi Evropského společenství
 2. mezi členskými státy
 3. mezi Evropským společenstvím a členskými státy
 4. mezi členskými státy a jejich místními a regionálními orgány
60. Procedura spolurozhodování (co-decision proceduře) byla zavedena:
 1. Amsterodamskou smlouvou
 2. Lisabonskou smlouvou
 3. Maastrichtskou smlouvou
 4. Smlouvou z Nice
61. Které z následujících prohlášení je nesprávné?
 1. Evropská komise má pravomoc přicházet s iniciativami
 2. Evropská komise zajišťuje dodržování legislativy Evropského společenství
 3. Evropská komise přijímá rozpočet Evropského společenství
 4. Evropská komise spravuje rámcový program Evropského společenství pro výzkum
62. Evropský účetní dvůr:
 1. prověřuje účty veškerých příjmů a výdajů Evropského společenství
 2. zajišťuje předběžnou kontrolu všech platebních příkazů, které vydaly instituce Evropského společenství
 3. stanovuje rozpočtovou politiku pro Evropský parlament
 4. realizuje rozpočet Evropského společenství v souladu se svými pravomocemi a v rámci ustanovení rozpočtu
63. Kdo zastupuje Evropské společenství na jednáních Světové obchodní organizace?
 1. předseda Rady
 2. trojka ministrů zahraničního obchodu
 3. Evropská komise
 4. výbor vytvořený v souladu s článkem 133 Smlouvy o ES
64. Podmínka pro posílenou spolupráci mezi členskými státy, kterou stanovila Smlouva z Nice, vyžaduje, aby taková plánovaná spolupráce:
 1. byla využita až jako poslední možné řešení
 2. se netýkala občanství Evropské unie
 3. zahrnovala alespoň osm členských států
 4. se týkala většiny členských států
65. Které z následujících tvrzení není správné?
 1. Pouze Evropská centrální banka může schválit emisi bankovek eura
 2. Pouze Evropská centrální banka může schválit emisi mincí eura
 3. Evropská centrální banka má právní subjektivitu
 4. Evropská centrální banka má sídlo ve Frankfurtu
66. Která z následujících politik není podle Smlouvy o ES "společnou politikou"?
 1. zemědělská politika
 2. sociální politika
 3. dopravní politika
 4. podnikatelská politika
67. Bývalá Německá demokratická republika byla do Evropského společenství začleněna prostřednictvím:
 1. přístupové smlouvy mezi Německem a dalšími členskými státy
 2. přístupové smlouvy mezi zeměmi bývalé NDR a ostatními členskými státy
 3. úpravou Smlouvy o ES, schválenou hlavami států a vlád na mimořádné Evropské radě
 4. žádná z těchto odpovědí není správná
68. Jednotný evropský akt je:
 1. politický akt, který stvrzuje znovusjednocení Německa
 2. akt doplňující smlouvy Evropského společenství
 3. celní dohoda
 4. dohoda mezi Evropským společenstvím a členy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA)
69. Smlouva o Evropské unii byla pozměněna:
 1. Amsterodamskou smlouvou
 2. Lisabonskou smlouvou
 3. Smlouvou o ES
 4. Smlouvou o Euratomu
70. Povinnosti Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (CFSP) jsou vykonávány:
 1. generálním tajemníkem Rady
 2. předsedou Evropské komise
 3. členem Evropské komise zodpovědným za vnější vztahy
 4. předsedou Rady Evropské unie
71. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu:
 1. pěti let
 2. tří let
 3. čtyř let
 4. šesti let
72. Radě předsedá střídavě každý členský stát po dobu:
 1. jednoho roku
 2. dvou a půl let
 3. šesti měsíců
 4. osmnácti měsíců
73. Instituce vyjmenované ve smlouvě o ES zahrnují:
 1. Radu, Evropskou komisi a Evropskou investiční banku
 2. Radu, Evropskou radu a Evropskou komisi
 3. Evropský soudní dvůr, Evropskou komisi a Evropský účetní dvůr
 4. Evropský účetní dvůr, Radu a Evropský hospodářský a sociální výbor
74. Ustanovení o hospodářské a měnové unii byla do Smlouvy o ES zanesena:
 1. Lisabonskou smlouvou
 2. Maastrichtskou smlouvou
 3. Amsterodamskou smlouvou
 4. Smlouvou z Nice
75. Smlouva z Nice vstoupila/vstoupí v platnost:
 1. 26. února 2001
 2. 1. ledna 2002
 3. 1. února 2003
 4. 1. května 2004
76. Mezi zeměmi, které v roce 1957 podepsaly Římskou smlouvu, byly:
 1. Nizozemsko, Portugalsko a Itálie
 2. Francie, Itálie a Irsko
 3. Nizozemsko, Itálie a Finsko
 4. Nizozemsko, Lucembursko a Francie
77. Smlouva, která vytvořila Evropské společenství uhlí a oceli, zanikla v roce:
 1. 1999
 2. 2000
 3. 2001
 4. 2002
78. Evropská unie vznikla v roce:
 1. 1958
 2. 1987
 3. 1993
 4. 1999
79. Který z následujících členských států nepřijal euro?
 1. Finsko
 2. Dánsko
 3. Řecko
 4. Irsko
80. Soudci Evropského soudního dvora jsou jmenováni:
 1. Evropským parlamentem
 2. společnou dohodou vlád členských států
 3. Radou, která musí rozhodnout jednomyslně
 4. Radou rozhodující kvalifikovanou většinou hlasů poté, co obdrží stanovisko Evropského parlamentu

Na hlavní stránku