Uspějete v příštím tisíciletí

Připravil jsem si pro vás test, který je trochu pro zábavu, ale hlavně pro to, abyste se dozvěděli něco málo o sobě a svých znalostech. Otázky jsou ze čtyř různých oblastí, takže vás zcela jistě prověří.

Test vyšel v časopise Reflex, č. 14/2001, jako autoři jsou uvedeni Tomáš Feřtek, Oldřich Botlík a David Souček. Já jsem test převedl do elektronické podoby přepsáním či oskenováním a vymyslel jsem skript, jež zhodnotí vaše odpovědi a vypíše výsledky. Případné chyby v textu či jakékoliv připomínky směřujte na můj email.

V následujícím rámečku (tabulce) naleznete úvod, tak jak byl uveden v časopise, takže některé informace (zejména z části "Návod k použití testu") berte s rezervou.

Uspějete v příštím tisíciletí

Nabízíme vám hru. Nedozvíte se v ní, jaké máte IQ, ani to, jak jste vzdělaní. Ale možná zjistíte, nakolik jste schopni se orientovat ve stále komplikovanějším světě. Čtyřicet otázek, které vám předkládáme, jsme sice s ohledem na tradici rozdělili do čtyř bloků - čeština, matematika, humanitní a přírodní vědy - ale jednotlivé disciplíny se v nich prolínají mnohem víc, než je v dnešní škole zvykem. Protože ve století a tisíciletí, které právě začalo, nebude už rozhodovat ani tak "dobrá paměť", "buňky na matematiku či jazyky", ale především schopnost spojovat zdánlivě nespojitelné. Hranice úspěšnosti bude stále častěji probíhat mezi těmi, kteří přemýšlejí, a těmi, kteří "mají důležitější věci na práci". Kam patříte vy? Máloco milují čtenáři a televizní diváci tak jako testy a kvizy. Nejoblíbenější jsou ty, které jejich autoři sestavují podle neměnného vzoru. Například: Karel IV. byl?

  1. Král český a polský.
  2. Český král a římský císař.
  3. Tatarský chán.

V takovém testu je váš úspěch přinejmenším z poloviny jistý, i kdybyste o českých dějinách nevěděli prakticky nic a jen stříleli od boku. Naprostá většina testu v časopisech (včetně Reflexu) vypadá takto a totéž platí o každodenních televizních soutěžích. Nebylo by na tom jako na způsobu zábavy nic špatného, kdyby tahle testovací mánie nesugerovala veřejnosti, že vzdělaný člověk je ten, který dokáže ze tři předem daných odpovědi vyloučit tu nesmyslnou a ze zbývajících dvou vybrat tu pravděpodobnější s padesátiprocentní jistotou, že se trefí. Podobným způsobem dělají učitelé zkušební testy na základních a středních školách, a dokonce i připravované státní maturity se od tohoto mustru liší spíš vyšší profesionalitou zpracování než odlišnou technologií. Jenže dá se na otázky, které před vás denně staví život, odpovídat výběrem ze tří předem daných možností?

Co je to vlastně vzdělání

Jaký je rozdíl mezi inteligencí, vzděláním a něčím, čemu se říká funkční gramotnost? Testy inteligence zažila většina z nás. Ty zkoumají především schopnost operovat s pojmy a grafickými symboly. Vzdělání s inteligencí jistě souvisí, ale jeho součástí je také schopnost vstřebat velké množství velmi odborných informací. Vzdělaný historik nebo přírodovědec je člověk, který si toho mnoho pamatuje a chápe i velmi složité souvislosti. Znamená to automaticky, že je i funkčně gramotný? Upřímně řečeno, ne vždy. I velmi vzdělaní lidé mají velké mezery ve zdánlivě docela běžných dovednostech. Vynikající literární vědec, který si není schopen spočítat daně a neorientuje se v jízdním řádu, může být pořád úspěšným literárním vědcem.

Funkční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které nám umožňují orientovat se ve světě, rozumět mu a nebát se ho, umět se začlenit do společnosti a domluvit se se svým okolím.

Aby to neznělo příliš teoreticky, k základní funkční gramotnosti například patří umět si přečíst noviny, rozumět tomu, co tam píší, a rozlišit, kdy novinář ve fejetonu mystifikuje čtenáře a kdy naopak ve zprávě předkládá důležitá fakta. Patří sem schopnost vyplnit daňové přiznání a vědět, že AIDS se nepřenáší podáním ruky. Stejně tak je důležité orientovat se v mapě a najít v jízdním řádu správný vlak. Netvrdit, že Romové přišli z Rumunska, že žába a hroch jsou příbuzní obojživelníci, a neptat se na Karlštejně průvodce, proč ten hrad husiti rovnou nerozstříleli z letadel. To všechno je velmi praktická už jenom proto, abyste nebyli pro smích.

Test, který vám nabízíme, vychází z testovacího systému Kalibro, který slouží od roku 1995 základním a středním školám pro porovnávání úspěšnosti s ostatními srovnatelnými školami v České republice. Na většinu otázek v našem testu odpovídaly zhruba patnácti- až sedmnáctileté děti. Otázky jsme tedy nevymýšleli "od stolu" v redakci, nýbrž jde o mnohokrát prověřený výsledek práce odborníků. V příštím čísle, kde najdete správné odpovědi. se dozvíte i to. jestli je váš výsledek nadprůměrný, průměrný, nebo podprůměrný, najdete tu i srovnání s kontrolní skupinou (redakcí Reflexu), ale smysl našeho testu je ještě jiný. Chceme jím naznačit, co z učiva našich škol považujeme pro funkční gramotnost za důležité a co ne. Když se podíváte například na otázky z "češtiny", zjistíte, že pravopisu se týká pouze jedna z deseti otázek. Mnohem více je jich zaměřeno na schopnost číst, vnímat, chápat a argumentovat. Podobné prakticky jsme se snažili zaměřit i otázky v ostatních disciplínách.

Oproti běžným testům je tu ještě jedna podstatná změna. Do okének u každé otázky vpisujete čísla správných odpovědí. Ale pozor, jen výjimečně je správná pouze jedna odpověď! Obvykle je jich víc, mohou být správné i všechny, případně žádná. Už jsme jednou řekli, že svět je trochu komplikovanější než televizní kvizy s jednou správnou odpovědí ze tří možných.

Návod k použití testu

Čtyřicet otázek našeho testu je rozděleno do čtyř oddílů. První je zaměřen především na schopnost číst, rozumět tištěnému textu a argumentovat. Humanitní test zkoumá vaši obecnou orientaci v historii, zeměpise a občanských právech. Deset otázek z přírodních věd vám asi nejvíc připomene školu, zato test z matematiky je zaměřen výhradně prakticky, na nejběžnější každodenní dovednosti. Na každých deset otázek byste měli mít zhruba tři čtvrtě hodiny času. Na minutách nezáleží, ale výrazně delší doba práce samozřejmě zkresluje výsledky. Pokud vám nevyhovují úvodní otázky, začněte klidně odzadu. Pracujte bez příruček, všechno, co potřebujete, je obsaženo v testu samotném. Otázky čtěte opravdu důkladně, pokud odpověď hledáte v přiloženém textu nebo nákresu, můžete se k němu vracet libovolně často. Správné odpovědi vpisujte do okének otištěných u příslušné otázky. V mnoha případech je správných odpovědí více, například tam, kde posuzujete pravdivost několika výroků, ale někdy není správná žádná z nabídnutých odpovědí nebo jsou naopak pravdivé všechny. Někdy také budete hledat správné uspořádání nabídek podle zadání. V případě, že vedle otázky najdete pouze jediné okénko, znamená to, že musíte z nabídky vybrat jen jednu odpověď. Nebo do okénka vpisujete výsledek, který jste vypočítali. Za bezchybný bude považován jen výběr všech správných odpovědí u příslušné otázky a žádných jiných. Možná že vám test bude připadat příliš jednoduchý nebo naopak příliš komplikovaný. Při testování v redakci Reflexu se ukázalo, jak obtížné je pro dospělého soustředit se a přinutit k vyplňování " školních" úloh. Berte to jako další zprávu o svých schopnostech. Podoba testu není náhodná a jednotlivé otázky byly mnohokrát ověřeny v praxi. Správné řešení spolu s komentářem k jednotlivým otázkám najdete v příštím čísle Reflexu.

Pro vyplňování výsledků budete používat formuláře vpravo, kterého jste si jistě všimli. U některých otázek je automaticky předpokládána pouze 1 správná odpověď - v tomto případě naleznete ve formuláři vpravo rozevírací seznam, u většiny otázek jsou ovšem zaškrtávací políčka, které symbolizují 0-x možných správných odpovědí. Hlavně v závěrečné části jsou pak i políčka, kde budete vpisovat konkrétní text (resp. vypočtená čísla).

Test je k dispozici ke stáhnutí a vypracování off-line (formát Word 2000), takže nemusíte být stále připojeni (nevlastníte-li pevnou linku, že ano:) V této verzi však nejsou uvedeny odpovědi, takže po vypracování se vrátíte na mé stránky a pouze vyplníte formulář na odpovědi a zjistíte výsledek.

Test jsem odzkoušel na prohlížečích IE 5.0, NN 4.7 a Opera 5.0 (vše pod OS Windows 98 SE). Případné problémy s funkčností (zejména JavaScript), které se doufám nevyskytnou, mi prosím s popisem sdělte na můj mail.


[Úvod do testu | 1. část otázek | 2. část otázek | 3. část otázek | 4. část otázek]

Na hlavní stránku