Uspějete v příštím tisíciletí

Humanitní vědy jako schopnost orientovat se ve světě (část 2/4)

1. Uspořádejte uvedené historické události od nejstarší po nejmladší.

 1. založení univerzity v Praze
 2. vymření Přemyslovců po meči
 3. bitva na Moravském poli
 4. sepsání Kosmovy kroniky
 5. vydání Dekretu kutnohorského
 6. upálení Jana Husa

2. Víte, proč banky vyplácejí z uložených peněz úrok? Která z uvedených tvrzení jsou pravdivá?

 1. Povinnost vyplácet dostatečně vysoký úrok z uložených peněz ukládá bankám zákon o bankách.
 2. Kdyby nějaká banka úrok nevyplácela, nikdo rozumný by si u ní peníze neuložil.
 3. Banky jsou k vyplácení úroku vedeny ohledy na nízké platy drobných vkladatelů, kterých je většina.
 4. Kdyby nějaká banka nevyplácela přiměřeně vysoký úrok, neobstála by v konkurenčním boji.
 5. Za úrok si banka kupuje právo dočasně používat peníze, které si u ní vkladatel ukládá.
 6. Vláda nařídila bankám vyplácet úroky z vkladů, aby snížila jejich nadměrné zisky z půjčování peněz.
 7. Úrok je odměnou za to, že banka chrání vkladatelovy prostředky před inflací a zloději.

3. Notový záznam obsahuje zápis začátku jedné z následujících lidových písní. Které?

 1. Kočka leze dírou
 2. Ovčáci čtveráci
 3. Šla Nanynka do zelí
 4. Ach synku, synku
 5. Na tý louce zelený
 6. Okolo Frýdku cestička

4. Podzimní volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly ve dvou kolech. Jaký je hlavní smysl dvoukolového volebního systému?

 1. Zabránit zvolení kandidáta, který je pro většinu hlasujících voličů nepřijatelný.
 2. Napomoci tomu, aby byly zvoleny nejvýraznější osobnosti mezi kandidáty.
 3. Umožnit dodatečnou volbu i voličům, kteří se prvního kola nemohli zúčastnit.
 4. Poskytnout všem kandidátům dostatek času na kvalitní předvolební kampaň.
 5. Podstatně omezit vliv sekretariátů politických stran na výběr kandidátů.
 6. Výrazně snížit náklady na volby - obě kola totiž řídí tytéž volební komise.

5. V první polovině 15. století husité na našem území zničili nebo vyplenili mnoho náboženských staveb. Které ze zobrazených staveb to mohly být?

6. Které z uvedených práv a svobod zaručuje občanům Ústava ČR a Listina základních práv a svobod?

 1. právo na důstojnou životní úroveň
 2. svobodu projevu a shromažďování
 3. právo na vysokoškolské vzdělání
 4. svobodnou volbu lékaře
 5. právo vlastnit majetek
 6. svobodnou volbu soudce
 7. svobodu vědeckého bádání
 8. právo na práci
 9. svobodu umělecké tvorby

7. Které z uvedených oblastí jsou na mapě vyznačeny kolečkem?

 1. Čečensko
 2. pásmo Gazy
 3. Sicílie
 4. Baskicko
 5. Kosovo
 6. Kypr
 7. Severní Irsko
 8. Korsika

8. Český král a římský císař Karel IV. byl sběratelem vzácných věcí a kuriozit. Co nemohlo patřit do jeho sbírky?

 1. hedvábné tkaniny
 2. petrolejové lampy
 3. hudební nástroje
 4. výtisk bible
 5. perské koberce
 6. šperky z perel
 7. ostatky Jana Nepomuckého
 8. knihy psané na papíru
 9. obraz od Leonarda da Vinci

9. Která tvrzení o romském etniku a jeho kultuře jsou správná?

 1. Romština patří spolu s češtinou k indoevropským jazykům.
 2. Původní vlastí Romů je Indonésie.
 3. V některých zemích, například ve Španělsku, měli Romové různá privilegia.
 4. Jedním z řemesel, ve kterém Romové vynikali, bylo kovářství.
 5. Romové kočovali proto, že se v Evropě nesměli až do roku 1945 nikde usazovat.
 6. Na území protektorátu Čechy a Morava byl zřízen pro Romy koncentrační tábor.

10. Která tvrzení o kazetovém magnetofonu obsahuje níže uvedený čtyřjazyčný text?

The temperature range for the correct use of this deck is from 5 oC to 35 oC. Do not install your deck in a location where it will be exposed to the sun or where it is near a stove or any other source of extremely high temperatures. La gama de temperatura para el funcionamiento correcto del equipo es de 5 oC a 35 oC. No instale este equipo en un sitio expuesto al sol o cerca de estufas u otras fuentes de calor.
Les températures admissibles pour un emploi correct de ce magnétophone peuvent varier entre 5 oC et 35 oC. Ne pas installer le magnétophone dans un endroit oú il sera exposé au soleil, áproximité d'un feu ou d'une autre source de chaleur. Der Temperaturbereich für richtigen Betrieb dieses Decks beträgt 5 oC bis 35 oC. Das Kassettendeck nicht an einem Platz mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe eines Heizkörpers bzw. einer anderen Quelle extrem hoher Temperaturen aufstellen.
 1. Magnetofon se nemá umisťovat blízko zdrojů vysokých teplot.
 2. Blízkost zdroje vysokých teplot může magnetofonu uškodit.
 3. Magnetofon má být umístěn tak, aby se na něj příliš neprášilo.
 4. Magnetofon má být umístěn tak, aby na něj nesvítilo slunce.
 5. Magnetofon pracuje pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C.
 6. Magnetofon se nemá používat v extrémně vlhkém prostředí.

[Úvod do testu | 1. část otázek | 2. část otázek | 3. část otázek | 4. část otázek]

Na hlavní stránku